Sociālā aprūpe dzīves vietā
Esi vesels! Seko mums:

Sociālā aprūpe dzīves vietā

MFD veselības grupa papildina savu pakalpojuma klāstu ar jaunu pakalpojumu – sociālā aprūpe dzīvesvietā.

 

 

Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā ir sociālie pakalpojumi, kas veidoti ar mērķi palīdzēt personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, un kurām nav likumīgu apgādnieku, vai tie, objektīvu apstākļu dēļ, nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, nezaudējot savu drošo vidi – mājas.

 

Kā nosaka aprūpes stundu skaitu

Aprūpes stundu skaits veidojas pēc sarunas ar cilvēku vai tuviniekiem – pilnvarotu personu, ārstējošā ārsta ieteikumiem. Sarunas laikā sociālais darbinieks, izmantojot Bartela indeksu (visbiežāk lietotais instruments funkcionālo spēju novērtēšanai pašaprūpē), nosaka, ko cilvēks var paveikt pats un kur būtu nepieciešama aprūpētāja palīdzība.

Pēc klienta izvērtēšanas, klātienes sarunas gan ar klientu gan tuviniekiem, sociālais darbinieks vienojas ar personu par līguma noslēgšanas laiku, atrunā līguma nosacījumus (darba stundas dienā/nedēļā; darba laiks; veicamais darbs) un norīko aprūpētāju darbam pie klienta. Tiek noslēgts divpusējs līgums (pakalpojuma sniedzējs – klients vai trīspusējs līgums (pakalpojuma sniedzējs – klients – klienta pilnvarota persona).Aprūpes mājās pakalpojumu iespējams saņemt:

Par noteiktu samaksu – ja pakalpojumu piesaka pats klients vai viņa piederīgā persona, bez RD Sociālā dienesta starpniecības.

Reģistrācijas apliecības Nr. 1365

230_231_622Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.