Esi vesels! Seko mums:

Korupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma

Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai

Pamatojoties uz MK noteikumiem  Nr. 642 ''Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 ''Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība'' punktu 8.7.  MFD Veselības grupa ir izstrādājusi un ieviesusi iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai.

Ar iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu MFD Veselības grupā ir veiktas vairākas Darbības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 

 • ētikas kodeksa pamatprincipi;
 • uzvedības ētika;
 • darbinieku tiesības un pienākumi;
 • interešu konflikta novēršanas principi, kur ir aprakstīta: amatu savienošanas kārtība, interešu konflikta situācijas definīcija iestādē, ieteicamās rīcības darbiniekiem nonākot interešu konflikta situācijā;
 • kārtība, kādā darbiniekiem jārīkojas gadījumos, lai ziņotu par iespējamiem pārkāpumiem.
 • Ir izstrādāti Iekšējie trauksmes celšanas noteikumi , kasnosaka kārtību, kādā amatpersonas, darbinieki un citas ieinteresētās personas var iesniegt savu trauksmes celšanas ziņojumu. Iekšējos trauksmes celšanas noteikumos ir aprakstīti:
 • vispārīgie noteikumi, atbildīgā persona;
 • pārkāpumu veidi, par kuriem vat tikt celta trauksme;
 • trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas, saņemšanas un reģistrēšanas kārtība;
 • kārtība, kādā notiek trauksmes celšanas pazīmju izvērtēšana un atbildes sniegšana iesniedzējam;
 • kārtība, kādā notiek trauksmes cēlēja ziņojuma pseidonimizācija un izskatīšana pēc būtības.
 • Ir veikta korupcijas un interešu konflikta risku novērtēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai.
 • Ir izstrādāta iekšējā komunikācijas sistēma un veikta visu MFD Veselības grupas darbinieku informēšana par veiktajiem korupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumiem, īpaši uzsverot anonīmās un trauksmes cēlēju ziņošanas iespējas.

MFD Veselības grupa aicina un iedrošina darbiniekus, pacientus, piegādātājus un sadarbības partnerus, kā arī jebkuru personu ziņot, ja tās rīcībā ir ticama informācija vai ir radušās pamatotas aizdomas par korupcijas mēģinājumiem, iespējamu korupciju vai notikušu korupciju ārstniecības iestādē, par citu personu un amatpersonu kukuļošanas gadījumiem, interešu konflikta situācijām, kā arī par iespējamiem pretkorupcijas sistēmas trūkumiem MFD Veselības grupā.

 

 

 

Anonīmus iesniegumus brīvā formā par ar korupciju vai interešu konflikta situācijām saistītiem jautājumiem var iesniegt:


 • pa pastu, nosūtot uz adresi: Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057;
 • uz elektroniskā pasta adresi: zinot AT mfd DOT lv.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma Veidlapu ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums:

 

 • klātienē - iesniedzot ziņojumu Atbildīgāi personai, kas nodrošina trauksmes cēlēja aizsardzību;
 • pa pastu ierakstītā pasta vēstulē, nosūtot uz adresi: Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057;
 • uz elektroniskā pasta adresi:  trauksme AT mfd DOT lv .

 

Papildu informācija par trauksmes celšanas jautājumiem ir pieejama Valsts kancelejas mājaslapā  www.trauksmescelejs.lv  , kurā ir publicēta arī institūciju un to kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kurai institūcijai konkrētajā gadījumā iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu.


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.